Muuseumitunnid

*Muuseumitunde pakutakse nii eesti kui ka vene keeles.

Koolidele

Lastemuuseumi Miiamilla muuseumitunnid toetavad, täiendavad ja pakuvad vaheldust üldhariduslikule õppele.

Sarnaselt üldharidusliku õppega on ka meie eesmärgiks anda oma panus, et kujuneks isiksus, kes:

 • suhtub heasoovlikult kaasinimestesse ja juhindub oma valikutes ja tegudes eetika alusväärtustest;
 • Suhtub eri maailma rahvastesse eelarvamustevabalt ning lugupidavalt;
 • soovib ning oskab teha konstruktiivset koostööd ;
 • usaldab ennast ja on väärikas ning enesekriitiline;
 • hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda ning loodusressursse säästes ning väärtustab terveid eluviise;
 • püüab mõista asjade tähendust, nähtuste põhjusi ja seoseid.

Meie erinevad muuseumitunnid aitavad kujundada järgmisi üldpädevusi:

 • õpipädevus – otsida ise vajalikku teavet;
 • tegevuspädevus – suutlikkus näha probleeme ja neid lahendada, hinnata oma tegevuse tulemusi, koostööoskus;
 • väärtuspädevus – suutlikkus tajuda oma seotust teiste inimestega ja looduga ning hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohalt;
 • enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ning hinnata iseennast ja kujundada end isiksusena.

Erinevad muuseumitunnid haakuvad erinevate valdkonnapädevustega!

Lasteaedadele

Lastemuuseumi Miiamilla muuseumitunnid toetavad, täiendavad ja pakuvad vaheldust koolieelse lasteasutuse õppele.

Sarnaselt koolieelse lasteasutusega on ka meie tegevuse põhimõteteks:

 • mängu kaudu õppimine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde tagamine;

Meie erinevad muuseumitunnid aitavad kujundada järgmisi üldoskusi:

 • Mänguoskus – muuseumitundides kasutame mängu kui vahendit uue teabe omandamiseks ja kinnistamiseks, kogemuse saamiseks ning oma soovide peegeldamiseks;
 • Tunnetusoskused – aitame lapsel juhtida oma tunnetusprotsesse nagu: taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine, emotsioonid ja motivatsioon;
 • Õpioskused – lapse suutlikkus hankida teavet, omandada teadmisi ja oskusi;
 • Sotsiaalsed oskused – oskus teistega suhelda, võtta omaks ühiskonna üldtunnustatud tavad ja lähtuda eetilistest tõekspidamistest;
 • Enesekohased oskused – lapse oskus juhtida oma käitumist, suutlikkus eristada ning teadvustada oma oskusi, võimeid ja emotsioone.

Erinevad muuseumitunnid haakuvad erinevate õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega!

LINNAMUUSEUM.EE - KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD. ILMA LOATA KOPEERIMINE KEELATUD.