Koolidele (vanus 7 – 11)

*Muuseumitundide koostamisel on lähtutud Põhikooli riiklikust õppekavast. Tunnid toetavad erinevate üldpädevuste aga ka konkreetsemate kooliastmete pädevuste arendamist ja omandamist.

Muuseumitundide kirjeldused vene keeles.

Terve hammas – ausammas! (UUS TUND)

Me teame, et hambaid on vaja pesta kaks korda päevas – hommikul ja õhtul. Kuid kas ainult sellest piisab, et hoida neid tervena? Mismoodi ja kui kaua oleks tarvis hambaid pesta? Millised toiduained on meie hammastele kasulikud ja miks on mõistlik hammastele päeva jooksul puhkust anda? Nendele ja teistele küsimustele proovime üheskoos tunni jooksul vastused leida. Tunni lõpus meisterdame õpitu kinnistamiseks hambakella. Muuseumitund on välja töötatud 2016. aastal koostöös Eesti Haigekassa ja Suukooliga (www.suukool.ee) projekti „Laste hammaste tervis” raames.

Tund toetab enesemääratluspädevuse kujundamist. Last suunatakse iseennast ja oma valikuid mõistma ja hindama, käituma ohutult ja järgima tervislikke eluviise.

Kestus: 1 h 15 min

Muuseumitunni toimumise ruum: Sõber muuseum, Sõber loodus, Sõprade tuba

Kodudele külla (UUS TUND)

*soovitatav alates 2. klassist

Selles tunnis räägime aardest, mille tähendus on igaühe jaoks isesugune. Me räägime kodust ja mõtleme sellele, mida võiks tähendada väljend „kodu kui aare”, miks on kodu tähtis ja kallis paik ning mis peab meie kodus kindlasti olemas olema. Uurime ka erinevate rahvuste kodusid, mis on loodud vastavalt sellele, millises keskkonnas elatakse ning milline on inimeste igapäevane elu-olu. Mõtleme veel, kes peale inimeste erisuguseid kodusid ehitavad ning tunni lõpus on lastel võimalus olla ise väikesed arhitektid ning luua erinevatest materjalidest fantaasiamakett.

Tund toetab kultuuri- ja väärtuspädevuste kujundamist. Laps õpib tajuma ja väärtustama enda seotust oma ja teiste maade rahvaste kultuuriga ning väärtustama loomingut ja kujundama ilumeelt.

Kestus: 1 h 15 min

Muuseumitunni toimumise ruum: Miia-Milla-Manda tuba

Südamega sõbraks

Muuseumitunnis räägime südamest sümboli või märgina ning südamest, mis meie sees tuksub. Vaatame, kust on alguse saanud südame kui sümboli kasutamine ning milliste erinevate tegevuste läbi saame enda sees olevale südamele head sõbrad olla ja seda hoida. Mõtleme, kas südamele võiks hästi mõjuda see, kui teed sporti ja liigud palju, toitud tervislikult, puhkad piisavalt, kui oled sõbralik, naerusuine ja heatujuline. Tunni sisu on sama, mis 2016 aasta sõbrapäeva muuseumitunnis.

Tund toetab väärtus- ja enesemääratluspädevuste kujundamist. Laps õpib teadvustama oma väärtushinnanguid, mõistma ja hindama iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi, järgmina tervislikke eluviise ning tegema koostööd.

Kestus: u 1 h

Muuseumitunni toimumise ruum: Sõber muuseum, Sõber loodus, Sõprade tuba

Meeli haarav sõprus


Selleks, et aru saada, mis ümberringi toimub, kasutab inimene viite meeleelundit – kõrvade abil kuuleb, silmade abil näeb, keele abil maitseb, nina abil haistab ja naha abil kombib. Tunnis räägime inimese erinevatest meeltest ning teritame enda meeli ja hoiame need erksad, et rühmakaaslastega koostöös ülesannetele lahendused leida, sest sõpradega üheskoos tegutsedes, arutledes, nendelt tuge ja innustust saades leiavad kõik küsimused lihtsamini vastused.

Tund toetab väärtus-, õpi- ja suhtluspädevuste kujundamist. Laps tajub ja väärtustab oma seotust teiste inimestega, õpib rühmas õppekeskkonda organiseerima, end selgelt ja asjakohaselt väljendama, arvestades sealjuures olukordi ja mõistes suhtluspartnereid.

Kestus: 50 min

Muuseumitunni toimumise ruum: Miia-Milla-Manda tuba

Looduse lootus


Loodus on inimese suur sõber ja oma sõpra tahame ikka tunda ja hoida.  Mida meie saame looduse heaks teha, et ta püsiks terve? Visuaalseid, ja kinesteetilisi õppimisviise kasutades omandavad lapsed teadmiseid loodushoiu, prügi sorteerimise ja energia säästmise kohta.

Tund toetab laiemalt tunnetus- ja õpioskuste kujundamist. Tunni käigus õpib laps väärtustama keskkonda ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi. Saab teadma enda ja teiste rolli elukeskkonnas ja selle kujundamisel.

Kestus: 45 min

Muuseumitunni toimumise ruum: Sõber loodus ja Sõprade tuba.

***

Terveks ja tugevaks!


Tervis ja tervislikud eluviisid mängivad meie elus tähtsat rolli. Olla terve tähendab head elukvaliteeti. Millised on need komponendid, mis mängivad terve püsimise juures olulist rolli? Seda hakkamegi muuseumitunnis välja selgitama. Uurime, milliseid toiduaineid tarbida ja kuidas need jõuavad poodi ning külmkappi. Tunnis nuputame, otsime ja meisterdame tervise teemadel.

Muuseumitund toetab väärtus-, õpi- ja suhtluspädevuste kujundamist. Tunnis harjutab õpilane koos-, rühmatöö ja valikute tegemise oskust. Õpilane omandab uut sõnavara, oskab seda kasutada ja julgeb enda mõtteid ning seisukohti esitleda.

Kestus: 45-50 min

Muuseumitunni toimumise ruum: Miia-Milla-Manda tuba

***

Vana maja saladused


Lapsed kohtuvad vana muuseumimajaga, kes räägib neile oma loo. Muuseumitunni käigus pöörame tähelepanu vanade majade väärtusele.  Meie muuseumimaja loo näitel puudutame ka ehituskunsti teemat üldisemalt.  Lastele arusaadavas võtmes ja rohkete mänguliste tegevuste abil tutvume  mõistetega arhitektuur, arhitekt,  miljööväärtus, säästlik renoveerimine, muinsuskaitse jne .Uurime millest, kuidas ja mis otstarbel maju ehitatakse ja kuidas neid hoitakse.

Tund toetab väärtus- aga ka suhtluspädevuste omandamist. Laps õpib teksti kuulamise põhjal tähtsamat infot eristama ja meelde jätma. Õpib sihipäraselt vaatlema, erinevusi ja sarnasusi märkama ja kirjeldama. Omandab uut sõnavara ja oskab seda kasutada.

Kestus: 50 min

Toimumise koht: Miia-Milla-Manda tuba

***

Erinev on eriline!


Maailmas on väga erinevaid inimesi – on pikkasid, on paksusid, on aeglaseid, on vaeseid, on prillikandjaid, on kõiksugu erinevate rahvuste esindajaid. Miks on nii, et seda, kes teistest erineb, hakatakse kergesti kiusama ja norima? Kas erinevus võib inimese teha hoopis eriliseks? Läheneme tõsisele kiusamise teemale lõbusas võtmes ja püüame mänguliste tegevuste abil märgata teistest erinevates inimestes erilisust ning positiivseid väärtusi.

Tund toetab väärtus-, sotsiaalsete ja suhtluspädevuste arendamist. Tund annab võimaluse õpetada lapsele põhiväärtusi. Läbi näitlikustamise saab õpilane teadma, et kedagi ei tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida, vaid kuulata ja tunnustada. Laps omandab oskusi, kuidas rühmas koos teistega ülesandeid lahendada.

Kestus: 1 h

Muuseumitunni toimumise ruumid: Sõprade tuba, Tee ise!

***

Asjad ja ametid


Miia-Milla-Manda tädi kirjutas, et tuleb talle külla. Miia-Milla-Manda teeb tädiga kohtumiseks ettevalmistusi. Ühe muuseumitunni jooksul külastatakse nii vürtspoodi, postkontorit, kellassepaäri, fotograafi ateljeed kui õmblustöökoda. Töölehtedel olevate ülesannete lahendamise käigus saavad lapsed ennast erinevates ametites vajaminevates oskustes proovile panna. Erinevad ametid nõuavad erinevaid oskusi. Oskustest üksi jääb aga väheks – vaja on ka häid töövahendeid. Esemed on seega inimese suured abimehed. Mõtleme ka sellele, mis saab vanadest asjadest. Kas alati peab asju ära viskama? Muuseum on vanade asjade sõber. Aga ometi ei mahu kõik vanad asjad muuseumidesse. Kuidas oma asju hoida nii, et nad liiga kiiresti ei vananeks ja katki ei läheks?
Kestus: 45 min
Muuseumitunni toimumise ruum: Sõber muuseum

***

Sõber muuseum

* soovitatav 2.-4. klass


Teeme tutvust muuseumiga. Muuseum oma mängulise ekspositsiooniga on ideaalne paik avara muuseumimaailmaga lähema sõpruse sõlmimiseks. Miks on muuseumid olemas? Mis on muuseumide ülesandeks? Kes muuseumides töötavad? Loome viis väikest muuseumi, kus lapsed saavad ise proovida kogu- ja varahoidja, teaduri ning muuseumipedagoogi ameteid. Koos külastame üksteise muuseume ja saame seeläbi mitmes valdkonnas targemaks. Muuseumit ei tasu peljata. Muuseum on heaks sõbraks nii inimestele, kes muuseumit külastades teadmiste ja kogemuste võrra rikkamaks saavad, kui ka esemetele, mida muuseum kogub, hoiab ja uurib.

Tund toetab õpi- ja suhtluspädevuste kujundamist. Laps suudab organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas, hankida vajaminevat teavet, õpib end selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendama, eesmärke seadma, plaane koostama ja neid tutvustama, proovib tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet ning seda suuliselt ja kirjalikult esitada.

Kestus: u 1 h

Muuseumitunni toimumise ruum: Sõber muuseum

*********************************************

Hooajaprogrammid:

Jõulutund (5.12-22.12.2016)

***

Sõbrapäeva tund (6.02-17.02.2017)

***

Kultuurijaht (september, mai, juuni)


Orienteerumismängul põhinev tund Kadrioru pargis, kus õpitakse tundma erinevaid kultuure ning nende tavasid.

Kestus: u 1 h

Muuseumitunni jooksul viibime Kadrioru pargis!

***

Näpud mulda! (8.05-21.06.2017)


Muuseumitunni vältel tegutseme muuseumi miniaias – tegeleme erinevate aiatöödega, mis vastavalt aastaajale tähelepanu vajavad, mängime aiateemalisi liikumismänge, lahendame mängulisi ülesandeid ja istutame salapärase Mimi seemne.

Muuseumitunni käigus toimub õppimine avatud õpiruumis, mis toetab lapse aktiivset osalust õppeprotsessis ja võimaldab õppimisele läheneda loomuomaselt. Erinevate tegevuste läbi kujundame lastes hoolivat suhtumist keskkonda ja loodusesse.

Kestus: 1 h

Muuseumitunni jooksul viibime ainult õues!

LINNAMUUSEUM.EE - KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD. ILMA LOATA KOPEERIMINE KEELATUD.